Achtergrond

  1. De actiewaarde is het referentiepunt voor bedrijven met een antibioticumgebruik boven de signaleringswaarde, waarbij de betreffende dierhouder direct maatregelen dient te treffen om het gebruik snel te verlagen.

 

Hoe wordt de VBI berekend?

Allereerst wordt voor ieder bedrijf van een dierenarts de ratio berekend van het aantal dagdoseringen per dierjaar (DDD/J) en de actiewaarde(1) voor de betreffende bedrijfstypen.

Ri = DDD/J / sector en bedrijfstypespecifieke actiewaarde

Ri is de ratio voor bedrijf i. De actiewaarde verschilt per (sub)sector (zie tabel in handleiding). Heeft een dierenarts bijvoorbeeld een vleesvarkensbedrijf met 26 DDD/J dan is de ratio 26/13=2, waarbij 13 de benchmarkwaarde voor het actieniveau is voor een bedrijf uit de vleesvarkenssector.

Heeft dezelfde dierenarts ook zorg voor een zeugen en biggenbedrijf en heeft dit bedrijf 11 DDD/J dan is voor dit bedrijf de ratio 11/22=0,5, waarbij 22 de actiewaarde is voor een zeugen en biggenbedrijf. Deze ratios worden voor ieder bedrijf berekend en hiermee worden de verdere berekeningen uitgevoerd.

Dan worden gemiddelde en standaard deviatie van de ratio's berekend, na logtransformatie. Een bedrijf met een DDD/J van 0 over het jaar krijgt een waarde 0,1 om na logtransformatie een reëel getal te krijgen. Eerder empirisch onderzoek heeft aangetoond dat de dierdagdoseringen bij benadering log-normaal zijn verdeeld, hetzelfde geldt bij benadering voor de gemiddelde ratio per dierenarts. Daarom worden de ratio's getransformeerd. Door de natuurlijke logaritme van de ratio's te nemen wordt de scheve verdeling "genormaliseerd". Informatie hierover is in een SDa publicatie te vinden (Bos e.a., 2013).

De VBI wordt vervolgens berekend door het oppervlak van de verdeling van de ratio's boven een waarde 1 van de ratio te berekenen uitgaande van een normale verdeling. Berekening vindt plaats conform een voorschrift van de CEN (European Committee for Centralization) (CEN, 1992).

Op grond van de berekende kans worden vervolgens dierenartsen ingedeeld in drie gebieden ( streef-, signalerings- en actiegebied). Zie de tabel in de handleiding voor de precieze benchmarkwaarden voor de VBI.